Úvod Vize a mise Organizační struktura Kontakty Odkazy pro členy BCO
×

Sekce pro členy BCO

Přihlašte se prosím
Přihlásit » BCO - Sdílené dokumenty
BCO - Sdílené dokumenty

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu

BROADBAND COMPETENCE OFFICE

ČESKÁ REPUBLIKA

EU OPPIK MPO ČR - Country for the future BCO ČR

BCO

Úvod

Přístup k internetu se stal součástí běžného života většiny občanů České republiky. Podle výsledků statistického šetření Českého telekomunikačního úřadu v roce 2018 bylo vysokorychlostním přístupem k internetu vybaveno cca 80,5 % všech domácností, z toho pomocí bezdrátových sítí v nelicencovaných pásmech nebo v jejich kombinaci s LAN sítěmi (Wi-Fi) 31,7 %, technologií xDSL 24,8 %, prostřednictvím FTTH/B sítí 17,6 %, službami fixního LTE 9,2 % a přes rozvody kabelové televize (CATV) 16,7 % domácností. Z hlediska podílu uživatelů internetu v dospělé populaci Česká republika v roce 2018 dokonce přesáhla průměr EU28 (internet v české populaci ve věku 16 až 74 let užívalo 84,0 % osob, zatímco průměr EU zemí činil 83,0 %).

Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu pro občany, podnikatelské a socioekonomické subjekty má strategický význam pro udržitelný a inkluzívní růst hospodářství a implementaci inovací, a také povede ke zlepšení podmínek sociální a územní soudržnosti. Existence vysokorychlostního připojení k internetu má socioekonomické výhody a podporuje sociální začleňování a zaměstnanost. Realizace těchto možností je však úzce závislá na celoplošném pokrytí cenově dostupným přístupem k vysokorychlostní infrastruktuře a na ní poskytovaným službám. Pro usnadnění a urychlení cíle celoplošného pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem byla přijata opatření finanční i nefinanční povahy. Množství aktivit i aktérů je v České republice přímo či nepřímo zapojených do budování sítí vysokorychlostního připojení. Synergický efekt působení všech těchto realizovaných opatření způsobí vysokou dynamiku pokroku.

Předložený projekt „Broadband Competence Office Česká republika“ (dále jen „BCO“) byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Vychází z kapitoly 9 Národního plánu pro rozvoj sítí nové generace a bude realizován v rámci realizace prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 -2020 (dále jen „OP PIK“), konkrétně specifického cíle 5.1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu a  specifického cíle 5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu. Plánuje se, že projekt bude následně pokračovat v rámci Operačního programu Konkurenceschopnost 2021 -2027.

 

 

Vize a Mise

Cíl projektu

Vize BCO

V souladu s návrhem Komise na zřízení evropské sítě poradenských kanceláří pro vysokorychlostní připojení Ministerstvo průmyslu a obchodu jako zřizovatel v rámci aktivit spojených s Evropským fondem pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zřídilo kancelář Broadband Competence Office pro Českou republiku (BCO Česká republika).

Cílem zřizovatele je urychlit výměnu osvědčených postupů mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na výstavbě, provozu a využívání sítí elektronických komunikací umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu. Obdobný proces výměny zkušeností již probíhá mezi členskými státy a regiony EU za účelem usnadnění účinného fungování ESI fondů vyčleněných na projekty v oblasti vysokorychlostního připojení.

Další součástí stanovené vize je především poskytování široké informační, technické a organizační podpory zmíněným subjektům v souvislosti s cílem dosáhnout účinného způsobu investování do projektů v oblasti vysokorychlostního připojení v prostředí vytvářeném právním rámcem ČR.

V souladu s postupy a prostředky zmíněnými ve schválených strategických dokumentech, kterými jsou zejména Národní plán rozvoje sítí nové generace (MPO září 2016) a Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (říjen 2019) by tak kancelář BCO měla přispět k dosažení vytýčených cílů v oblasti pokrytí území sítěmi pro vysokorychlostní připojení k internetu v následujícím období.

  Mise BCO

Aktivity BCO jsou v souladu se stanovenými cíli zaměřeny především na:

Hlavní aktivity BCO na úrovni místních a krajských samospráv jsou v souladu se stanovenými cíli primárně zaměřeny na:

Svoje aktivity uskuteční BCO v tomto organizačním členění:

  Kancelář BCO ani Koordinátoři nemají právní subjektivitu. Aktivity BCO jsou řízeny Ministerstvem průmyslu a obchodu jmenovitě odborem 71600 (Odbor elektronických komunikací).

Organizační struktura

Složky

 • Centrála BCO se sídlem v Praze
 • Územní koordinátoři
  Pozice a funkce
 • Vedoucí BCO
 • Technický manažér pro záležitosti výstavby liniových staveb
 • Technický manažér pro záležitosti elektronických komunikací
 • Grafik/web administrátor
 • Územní koordinátor

Centrála BCO

 • řídí chod celé BCO, (především územní koordinátory),
 • působí v prostředí, ve kterém se mění stavební právo a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
 • zastupuje BCO vůči třetím osobám, tj. aby podle dispozic odboru 71600 MPO komunikovala s centrálními orgány státní správy, respektive se zahraničními partnery (zahraniční BCO nebo BCOs Network Brusel) a eventuálně s asociacemi operátorů elektronických komunikací,

Územní koordinátoři

V rámci území své působnosti bezprostředně a podle dispozic centrály komunikují
 • s představiteli místní a krajskou samosprávou
 • s potenciálními investory a se stávajícími operátory sítí elektronických komunikací
 • se socioekonomickými aktéry
 • s obyvatelstvem

Aktuality

Únor

Činnost centrály BCO zahájena

BCO sídlí v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15

 

Březen

V první polovině března se BCO účastnila

 • Prezentace pro starosty v Karlových Varech (3.3. 2020)
 • Jednání o spolupráci s ČTÚ – JIM (4.3. 2020)
 • Jednání s předsedkyní Rady ČTÚ (9.3. 2020)
 • Jednání se zástupcem SMO (11.3. 2020)

Následně byly veškeré veřejné akce z důvodu Nouzovéhé stavu (COVID 19) omezeny a aktvita BCO se soustředila na přípravu interních dokumentů a podporu starostů, kteří se již na BCO obrátili o podporu.

 

Duben

Přípravy BCO

Během dubna probíhala výběrová řízení na krajské kooridnátory.
Připravují se školící materiály.
Vznikají datové soubory a pracovní mapové sety s informacemi o pokrytí obcí podle výsledků pravidelných sběrů dat od ČTÚ.

 


 

BCO a legislativa jsou významnými nástroji udržitelnosti

Rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR

Otázky kladl Petr Beneš. Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Zdroj: https://telmag.cz/rozhovory-p-benese-p-ocko-bco-a-legislativa/

Regionální podpora i těch nejmenších obcí, kterou si projekt Broadband Competence Office (BCO) klade za cíl, bude důležitým nástrojem pro rychlý rozvoj vysokorychlostního internetu v ČR. Iniciativa Broadband Competnece Officies vznikla na základě celounijního konceptu Evropské komise na podporu dosažení cílů EU Digital Agenda s důrazem na jednotný digitální trh (Digital Single Market) a gigabitovou společnost (Gigabit Society). Své aktivity Komise do roku 2020 soustředí zejména na dosažení dobré konektivity a rozvoje vysokorychlostního připojení ve venkovských a vzdálených oblastech, které nepředstavují atraktivní trh pro soukromé investory. Předávání zkušeností z překonávání problémů s financováním ale i s administrativní zátěží ze strany státních autorit a občanských sdružení jsou stěžejní témata výročních konferencí a praktických workshopů propojujících BCO členských států Evropské unie. Pro podporu rozvoje VHCN vznikají nástroje jako fond „CEF Digital“ nebo informační platforma „Broadband Europe“, specifické úlohy (mapování, občanské iniciativy, obecní operátoři a investiční modely) řeší pracovní skupina „Gap Funding“. Tuzemské zapojení do sítě BCO přináší projekt BCO Česká republika, který byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace a na konci roku 2019 schválen. Je realizován v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) a plánuje se, že bude následně pokračovat v rámci návazného programu pro léta 2021-2027.

Více v NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01

 

Květen

Etický kodex zaměstnance

Obsahuje

 • zásady profesionality, efektivity a objektivity
 • poskytování informací a mlčenlivost
 • střet zájmů, dary a jiné nabídky
 • veřejná činnost a reprezentace

Soubor je ke stažení ZDE 

 

Červen

Memorandum o spolupráci mezi SMO a MPO

Maximálně dostupný vysokorychlostní internet (VRI) založený na sítích s velmi vysokou kapacitou (VHC) a 5G sítích. Tak se dají shrnout současné aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Resort ve spolupráci s partnery usiluje o to, aby moderní digitální infrastruktura vedla k co nejvíc domácnostem, a to i v těch nejzapadlejších obcích. Proto vzniká síť regionálních koordinátorů Broadband Competence Office Česká republika (BCO), která bude pomáhat starostům s výstavbou sítí i při jednání s investory. Vše se bude odehrávat v souladu s memorandem o spolupráci, které MPO uzavřelo se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR).  

Užší vymezení vztahu s městy a obcemi

 • Urychlený rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou ve městech a obcích.
 • Společná koordinace stavebních prací liniových staveb ve městě a obcích.
 • Zjednodušený přístup na pozemky/nemovitosti ve vlastnictví města nebo obcí.
 • Urychlené připojení na internet socioekonomických subjektů ve městě a v obcích.
 • Společná koordinace rozvoje města/obce (budoucnost patří digitalizaci).
 • Respektování místního charakteru města/obce a minimalizace vlivu do každodenního života obyvatelů.
 • Spolupráce v boji proti dezinformacím.
 • Sdílení kabelů a zařízení sítí elektronických komunikací musí být realitou.
 • Podpora a ochrana stromů a zeleně ve městě a v obcích.
 • Společné vytváření nového provozního modelu (života) ulic ve městě a v obcích.

Více v tiskové zprávě na stránkách MPO

Kontakty

Identifikační údaje

Broadband Competence Office Česká republika
Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15
IČ 476 09 109 DIČ CZ47609109 (neplátce DPH)
Zastoupená: Ing. Petr Očko, Ph.D. z pověření statutárního zástupce doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA
Vedoucí projektu: Michal Manhart (tajemník řídícího výboru)
Zástupce vedoucího projektu: Jan Kramosil
Zahájení projektu: 1. ledna 2020
Zřizovatel: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce 71000
 
Vedoucí BCO
Michal Manhart michal.manhart@bconetwork.cz telefon: 607 099 273
 

Zanechte nám vzkaz..."velke V" "male g"
osm jedna čtyřiOdkazy


Broadband Competence Offices Network
Shaping Europe’s digital future
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO.


MPO: Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK

 

Pro členy BCO

;