NEXT GENERATI@N

BCO a legislativa jsou významnými nástroji udržitelnosti

Rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR

Otázky kladl Petr Beneš. Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Zdroj: https://telmag.cz/rozhovory-p-benese-p-ocko-bco-a-legislativa/

Regionální podpora i těch nejmenších obcí, kterou si projekt Broadband Competence Office (BCO) klade za cíl, bude důležitým nástrojem pro rychlý rozvoj vysokorychlostního internetu v ČR. Iniciativa Broadband Competnece Officies vznikla na základě celounijního konceptu Evropské komise na podporu dosažení cílů EU Digital Agenda s důrazem na jednotný digitální trh (Digital Single Market) a gigabitovou společnost (Gigabit Society). Své aktivity Komise do roku 2020 soustředí zejména na dosažení dobré konektivity a rozvoje vysokorychlostního připojení ve venkovských a vzdálených oblastech, které nepředstavují atraktivní trh pro soukromé investory. Předávání zkušeností z překonávání problémů s financováním ale i s administrativní zátěží ze strany státních autorit a občanských sdružení jsou stěžejní témata výročních konferencí a praktických workshopů propojujících BCO členských států Evropské unie. Pro podporu rozvoje VHCN vznikají nástroje jako fond „CEF Digital“ nebo informační platforma „Broadband Europe“, specifické úlohy (mapování, občanské iniciativy, obecní operátoři a investiční modely) řeší pracovní skupina „Gap Funding“. Tuzemské zapojení do sítě BCO přináší projekt BCO Česká republika, který byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace a na konci roku 2019 schválen. Je realizován v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) a plánuje se, že bude následně pokračovat v rámci návazného programu pro léta 2021-2027.

Více v NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01