Úvod

Přístup k internetu se stal součástí běžného života většiny občanů České republiky. Podle výsledků statistického šetření Českého telekomunikačního úřadu v roce 2018 bylo vysokorychlostním přístupem k internetu vybaveno cca 80,5 % všech domácností, z toho pomocí bezdrátových sítí v nelicencovaných pásmech nebo v jejich kombinaci s LAN sítěmi (Wi-Fi) 31,7 %, technologií xDSL 24,8 %, prostřednictvím FTTH/B sítí 17,6 %, službami fixního LTE 9,2 % a přes rozvody kabelové televize (CATV) 16,7 % domácností. Z hlediska podílu uživatelů internetu v dospělé populaci Česká republika v roce 2018 dokonce přesáhla průměr EU28 (internet v české populaci ve věku 16 až 74 let užívalo 84,0 % osob, zatímco průměr EU zemí činil 83,0 %).

Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu pro občany, podnikatelské a socioekonomické subjekty má strategický význam pro udržitelný a inkluzívní růst hospodářství a implementaci inovací, a také povede ke zlepšení podmínek sociální a územní soudržnosti. Existence vysokorychlostního připojení k internetu má socioekonomické výhody a podporuje sociální začleňování a zaměstnanost. Realizace těchto možností je však úzce závislá na celoplošném pokrytí cenově dostupným přístupem k vysokorychlostní infrastruktuře a na ní poskytovaným službám. Pro usnadnění a urychlení cíle celoplošného pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem byla přijata opatření finanční i nefinanční povahy. Množství aktivit i aktérů je v České republice přímo či nepřímo zapojených do budování sítí vysokorychlostního připojení. Synergický efekt působení všech těchto realizovaných opatření způsobí vysokou dynamiku pokroku.

Předložený projekt „Broadband Competence Office Česká republika“ (dále jen „BCO“) byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Vychází z kapitoly 9 Národního plánu pro rozvoj sítí nové generace a bude realizován v rámci realizace prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 -2020 (dále jen „OP PIK“), konkrétně specifického cíle 5.1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu a  specifického cíle 5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu. Plánuje se, že projekt bude následně pokračovat v rámci Operačního programu Konkurenceschopnost 2021 -2027.